21 december 2018: ledenvergadering

ALV

Op vrijdag 21 december a.s. vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Dorpshuis (aanvang 19.30 uur). Samen met de leden kijkt het bestuur terug op het afgelopen seizoen en kijken we hoe de vereniging er sportief en financieel voor staat.

Het bestuur werkt de komende weken hard aan het jaarverslag en inmiddels is de kascommissie uitgenodigd om de financiële stukken te controleren. Zodra de stukken beschikbaar zijn zullen deze worden gemaild aan de leden. Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn ook uitgeprinte versies aanwezig.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2017

4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
a. Terugblik op het afgelopen seizoen - toelichting door bestuur
b. Financiële verslaglegging - toelichting door bestuur
c. Verslag kascommissie

5. Bestuursverkiezing CTO’70 Volleybal
Conform het aan- en aftreedschema van het bestuur zijn de volgende bestuursleden aftredend en zij stellen zich herkiesbaar:

-  Nic Steur - penningmeester
-  Johan Ootjers - algemeen bestuurslid

6. Financieel 2018-2019 en verder
a. Begroting 2018-2019 - toelichting door bestuur
b. Contributie 2019-2020
c. Benoeming kascommissie         

7. Rondvraag

8. Sluiting